ابرلبین داروی ضدسرطان (دوكسوروبيسين و لوموستین)

ابرلبین ها دارای 2 دسته دارویی میباشد که در ادامه به آن میپردازیم

1-دوكسوروبيسين – DOXORUBICIN

موارد مـصرف :

دوكسوروبيـسين در درمـان لوسـمي لنفوسيتيك حاد، لوسمي ميلوبلاستيك حاد، كارسينوماي سلولهاي بينابيني بيضه، پستان، نوروبلاستوم، تخمـدان، تيروئيد، تومور ويلمز، ريه (بامنشاء نـايژه اي)، معـده، سـر وگردن، كبـد، گـردن رحـم، پروسـتات، انـدومتر، بيـضه،لنفومهاي هوچكيني، ساركوم بافـت هـاي نـرم و سـاركوم استخوان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

دوكسوروبيسين به نظر ميرسد بـا اتـصال به DNA و مهار ساخت DNA و RNA ازطريق ايجـاد اختلال در ساختمان مولكـولي و ايجـاد ممانعـت فـضائي، عمل ميكند.

 فارماكوكينتيك:

دوكسوروبيسين از سد خوني – مغزي عبور نمي كند. اين دارو توسط كبد م تـابوليزه شـده و بـه متابوليت فعال تبديل مي گردد. دفـع آن عمـدتاً از طريـق صفرا است.

 عوارض جانبي :

لكوپني يا عفونت، التهاب مخاط د هـان و التهاب مري از عوارض جانبي شايع دارو هستند.

 تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا آلوپورينول يا كولشيسين تداخل دارد . مصرف همزمان آن با دانوروبيسين باعث افـزايش خطـر بـروز عـوارض قلبـي ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1 -دوكسوروبيسين نبايـد در بيمـاراني كـه قـبلاً مقـادير تجمعي كامل دوكسوروبيسين و دانوروبيـسين را دريافـت كرده اند، مصرف شود.

2 -با مـصرف دوكسوروبيـسين در فواصـل يـك هفتـه اي ممكن است خطر عوارض جانبي قلبي و خوني كمتر شود.

3 -دوكسوروبيسين را بايد بصورت تزريق وريدي آهـسته تجويز كـرد . بـه علـت تحريـك وريـد در محـل تزريـق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبيت و نشت دارو به بافت هـاي اطراف رگ، انفوزيون وريدي دارو توصيه نميشود.

4 -دوكسوروبيــسين موجــب نكــروز موضــعي بافــت هــا ميشود. به همين دليـل بـصورت عـضلاني يـا زيرجلـدي نبايد تزريق شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: day /75-60 كه هـر 21 2 مقادير m/mg day /30-25 در دو 2 روز يكبار تكرار مي شود يـا m/mا سه روز متوالي كه هر 4-3 هفته تكرار مي شود بصورت وريدي تجويز ميگردد. day /30 كودكان: در سـه روز متـوالي، 2  مقدار m/mg هر چهار هفته يكبار تزريق وريدي ميشود.

 

2-لوموستین – LOMUSTINE

موارد مصرف :

لوموستين در درمان تومور هاي مغزي، دستگاه گـوارش، ريـه، كليـه، پـستان، م يلـوم مالتيپـل و ملانوماي بدخيم به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

لوموستين از دسته دارو هاي آلكيله كننده است و به همراه متابوليـت هـا يش بـا مهـار واكـنش هـا ي آنزيمي، ساخت DNA را نيز مهار ميكند.

فارماكوكينتيك:

جذب خـوراكي لوموسـتين خـوب و سريع بوده و از سد خوني – مغـزي نيـز عبـور مـي كنـد . متابوليسم آن كبدي و سـريع اسـت و بـه متابوليـت هـا ي فعال تبديل مي شود. دفـع آن كليـوي اسـت . لوموسـتين چرخه رودهاي – كبدي نيز دارد.

عــوارض جــانبي:

تـضعيف سيـستم ايمنـي، كـاهش سلولهـاي خـوني و عفونـت از عـوارض شـايع ايـن دارو ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- درمان با لوموستين را بايد تن ها در صورت موثر بـودن ادامه داد . اگرپس از 1-2 دوره درمان پاسـخي بـه دسـت نيامد احتمال موثربودن دارو بسيار كم است.

2- گـاهي اوقـات واكـنشهـاي مقاومـت متقـاطع بـين كارموستين و لوموستين ديده شده است.

3- تجويز دارو هـا ي ضداسـتفراغ پـيش از مـصرف دارو و همچنين مصرف دارو در حالت ناشتا، در بعـضي مـوارد از شدت و دفعات تهوع و استفراغ ميكاهد.

4- بـه علـت اثـرات تجمعـي و ديـررس كـاهش فعاليـت مغزاستخوان ناشـي از لوموسـتين، دارو نبايـد بـا فواصـل كمتر از شش هفته تجويز گردد.

مقدار مصرف :

100-130 به صـورت 2  مقدار mg/m  مقدار واحد مصرف مي شـود كـه هـر شـش هفتـه يكبـار ميتوان آن را تكرار نمود . وقتي با ساير دارو ها بـه صـورت تركيبي مصرف مي شود مقدار مصرف كاهش مـي يابـد . در بيماراني كه مبتلا به كاهش فعاليت مغز استخوان هستند 100 بــه صــورت مقــدار واحــد مــصرف 2 مقــدار mg/m ميشود كه هر شش هفته يكبار تكرار ميشود.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵۴۱۰۹۰۰۰ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.